Email w rozwodzie – poczta elektroniczna jest obecnie jednym z najczęściej przedkładanych dowodów na zdradę małżonka w procesach rozwodowych. Ale czy ten dowód jest zawsze uzyskany zgodnie z prawem? Nie zawsze. Uzyskanie maila współmałżonka często wiąże się z popełnieniem przestępstwa. Chodzi tu o włamanie się do poczty elektronicznej. Jeśli brak jest zezwolenia właściciela adresu email do wglądu w korespondencję dla innej osoby (też współmałżonka) poprzez np. podanie hasła, a osoba ta zapozna się z listami, to mamy do czynienia z przestępstwem. Zatem jeśli posłużymy się przed sądem takim emailem, to narażamy się na sprawę karną.

Nagrane rozmowy w rozwodzie – równie często jak emaile, na sprawach rozwodowych przedkładane są nagrane rozmowy. Ten dowód nie zawsze jest zgodny z prawem i może doprowadzić nagrywającego na ławę oskarżonych. Oto bowiem nagrywanie rozmów, do których nagrywający nie został dopuszczony jest przestępstwem. Możliwe jest jednak nagrywanie rozmów, których jesteśmy stroną. Jednak w takim wypadku możemy narazić się na pozew o ochronę dóbr osobistych.

Zdjęcie dziecka w internecie a zgoda rodziców – wizerunek osoby, to jej dobro osobiste chronione prawem cywilnym i karnym. Co do zasady rozpowszechnianie wizerunku, czy to jako fotografii czy filmu, bez zgody właściciela wizerunku jest zabronione. Ale kto może wydać zgodę na rozpowszechnienie zdjęcia swojego dziecka? Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodę za małoletniego na dokonanie wszystkich czynności wydają rodzice. Nawet może być to jeden z rodziców, jeśli nie jest on ograniczony w swoich prawach. Jednak o istotnych sprawach dziecka decydują razem oboje rodzice. Jeśli nie dochodzą do zgody, to wtedy rozstrzyga o tym sąd rodzinny i nieletnich. I tu trzeba podkreślić, że trzeba uważać na to, jakie zdjęcia dziecka się publikuje np. na facebook lub innych portalach społecznościowych. Otóż prawdą jest, że raz opublikowane w internecie dane nigdy nie giną. Zatem zdjęcie dziecka też nie zostanie nigdy skutecznie wykasowane w sieci. Rodzice zatem powinni się zastanowić, czy chcą zdjęcie dziecka umieścić w sieci i tym samym rozpowszechnić. Jeśli chcą, to muszą na to razem wyrazić zgodę. Inaczej może mieć się sprawa umieszczenia w internecie zdjęcia swego nagiego dziecka. Wtedy wydaje się, że nawet zgoda rodziców może być niewystarczająca i może powstać problem z prawem karnym. A taki problem na pewno zaistnieje, jeśli jeden z rodziców bez zgody drugiego umieści taką fotografię w internecie, a rodzice są w konflikcie.

Włamanie na skrzynkę email, konto facebook – wraz z rozwojem inernetu rozwijają się też przestępstwa komputerowe. Jednym z nich jest tzw. włamanie na skrzynkę mailową, na konto w portalu społecznościowym. Jest to przestępstwo polegające na załamaniu lub obejściu zabezpieczeń konta, najczęściej hasła dostępu. Jeśli więc jesteśmy pewni, że nikomu nie udostępniliśmy haseł dostępowych, to należy czym prędzej zawiadomić Policję o takim włamaniu. Im szybciej tym lepiej. Jednakże do takiego zawiadomienia trzeba przygotować się samemu, bowiem tylko w nielicznych wypadkach funkcjonariusz będzie wiedział, jakie dane należy zebrać od pokrzywdzonego.

 

Korupcja - wszelkie nadużycia związane z przyjmowaniem, obiecywaniem, proponowaniem lub wręczaniem jakichkolwiek korzyści majątkowych i osobistych, w szczególności czyn:

-    polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 

- polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 

- popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie; 

- popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. 

 

Korzyść majątkowa – nienależne (niezgodne z prawem) przysporzenie majątkowe oraz uniknięcie strat majątkowych, np.: pozyskanie pieniędzy (np. wynagrodzeń, prowizji) lub ich ekwiwalentu (np. czeków, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, bonów upominkowych, kart prepaid itp.), preferencyjnych warunków prywatnych zakupów, prezentów, usług, uzyskania zatrudnienia lub awansu  oraz nabycie prawa własności, użytkowania, służebności, nabycie wierzytelności, korzystanie z cudzych rzeczy lub prawa, co prowadzi do uniknięcia wydatku, pozbycia się długu, uniknięcia lub zmniejszenia szkody. Korzyścią majątkową jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.

 

 Korzyść osobista – nienależne (niezgodne z prawem) uzyskanie innych niż majątkowe korzyści, czyli takich, których nie można zmierzyć w pieniądzu, np.: otrzymanie niepłatnego stanowiska w fundacji, uzyskanie tytułu honorowego, otrzymanie odznaczenia. Korzyścią osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.

 

 Lobbing - każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

 

Należyta staranność – staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju, czyli obowiązek postępowania w sposób zgodny z obiektywnym, społecznie akceptowanym wzorcem postępowania w danych okolicznościach, zgodnie z prawem i interesami Podmiotów z Grupy, najlepszy z możliwych, z zachowaniem zdrowego rozsądku.

 

Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego - Podmiot zbiorowy odpowiada za czyn zabroniony, popełniony w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością, poprzez działanie lub zaniechanie organu tego podmiotu lub członka tego organu oraz, jeśli osiągnął korzyść majątkową, poprzez działanie Pracownika, Współpracownika lub Innego podmiotu gospodarczego działającego na rzecz Podmiotów z Grupy. 

Kradzież tożsamości.

Stalking

 

Groźby przez internet

Pomówienie przez internet