1. prawo IT i cyber

2. ochrona dóbr osobistych

3. zwalczanie nieuczciwej konkurencji

4. prawo karne gospodarcze

5. Antykorupcja – adwokat Adam Baworowski osobiście przygotowuje polityki antykorupcyjne dostosowane do zasad działania przedsiębiorstwa, co gwarantuje zachowanie w tajemnicy wszelkich okoliczności zbadanych w czasie audytu i rozmów z pracownikami. Tajemnica adwokacka bowiem w najwyższym stopniu zapewnia ustawową poufność. Stąd pewność, że nawet pewne niedociągnięcia zauważone podczas audytu nie zostaną w żaden sposób wykorzystane lub wyjawione. Takiej poufności nie gwarantują inne podmioty niż adwokat prowadzący indywidualną kancelarię.

Doświadczenie w zakresie antykorupcji: prowadzenie spraw karnych, zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonego, jak i obrońca, w zakresie przestępstw korupcyjnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stosowana koncepcja zabezpieczenia antykorupcyjnego obejmuje jednoczesne zastosowanie w przepisach wewnętrznych przedsiębiorstwa wybranych i dostosowanych do prowadzonej działalności dobrych praktyk światowych i przepisów ustaw - również tych projektowanych.

Adwokat Adam Baworowski brał udział w tworzeniu koncepcji oraz przepisów antykorupcyjnych w wielu podmiotach, w tym Polpharma SA i Protektor SA. Prowadzi również szkolenia z tego zakresu.

6. Ochrona danych osobowych (RODO) - adwokat Adam Baworowski osobiście przygotowuje polityki ochrony danych osobowych, co możliwe jest dzięki łączeniu doświadczenia w zakresie nowoczesnych technologii, w tym znajomości technicznych i programowych zasad przetwarzania danych, z praktyką adwokacką w zakresie prawnych uwarunkowań ochrony danych osobowych oraz praktycznym doświadczeniem Administratora Danych Osobowych (ASI), Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywa od 15 lat, najpierw wdrażając politykę ochrony danych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i prokuraturach podległych oraz sprawując tam funkcję ASI, pełnił funkcje: Głównego Administratora Danych Osobowych systemu Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich (KRAiAA), Administratora Danych Osobowych (ASI) w Okręgowej Radzie Adwokackiej, a obecnie pełni funkcje IOD w wielu spółkach.

Adwokat Adam Baworowski brał udział w tworzeniu i wdrażaniu polityk bezpieczeństwa danych osobowych w wielu podmiotach, w tym Polfa Lublin SA, Protektor SA, Praca.pl Sp. z o.o., Interbiuro Sp. z o.o., WatchoutStudio Sp. z o.o., Izbie Notarialnej w Warszawie, Spectra Development Sp. z o.o., Biletyna Sp. z o.o. i wielu innych. Prowadzi również szkolenia z tego zakresu.