Oferta:

 • doradztwo w zakresie inwigilacji oprogramowaniem szpiegowskim, w tym Pegasus, poprzedzone badaniem urządzeń pod kątem hackingu
 • zastępstwo procesowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, prawa pracy przed sądami, prokuraturami i urzędami;
 • przygotowywanie pism procesowych oraz przedprocesowych, w tym pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji i kasacji;
 • reprezentacja przed urzędami i organami wymiaru sprawiedliwości.
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie prawnych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie, w tym instrukcji, regulaminów pracy, regulaminów korzystania z powierzonych urządzeń i programów, zakresów obowiązków, polityk bezpieczeństwa.

Ponadto Kancelaria efektywnie rozwiązuje problemy Klientów związane z:

 • naruszeniem dóbr osobistych;
 • bezprawnym ujawnieniem danych informatycznych;
 • ingerencji osób trzecich w systemy informatyczne;
 • nieuprawnionym dostępem do kont bankowości elektronicznej;
 • pojawieniem się niechcianych informacji w sieci Internet;
 • ujęciem odpowiedzialności pracowniczej w zakresie przetwarzania danych;
 • zakupem, przygotowaniem i wdrożeniem specjalistycznych systemów informatycznych;
 • ujawnianiem dowodów elektronicznych na potrzeby postępowań prawnych (computer forensics);
 • rozpowszechnianiem w sieci Internet utworów objętych prawami autorskimi.

OFERTA PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

 1. wdrażanie i prowadzenie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych związanych z naruszeniem wizerunku, dóbr osobistych, pomówienia, zniesławienia, znieważenia;
 2. przeszukiwanie sieci Internet w poszukiwaniu treści niezgodnych z prawem;
 3. działania karnoprawne, cywilnoprawne i administracyjnoprawne w kierunku usunięcia treści niezgodnych z prawem z sieci Internet;
 4. analiza i audyt zasad przetwarzania danych osobowych – tworzenie polityki bezpieczeństwa;
 5. analiza i audyt praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie używania mediów elektronicznych – tworzenie regulaminów;
 6. określenie zasad współpracy przedsiębiorcy z organami ścigania w zakresie udostępniania danych, w tym elektronicznych;
 7. analiza umów cywilnoprawnych i ich zgodności z ustawami: o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie rozwiązań informatycznych;
 8. analiza i audyt w zakresie tajemnicy służbowej i informacji niejawnych;
 9. analiza zakresu funkcjonalności oprogramowania pod względem szczególnych ram prawnych, w których działa klient;
 10. przeprowadzanie wewnętrznego audytu w organizacji mającego na celu wykrycie sprawcy ew. działania na szkodę przedsiębiorstwa; gromadzenie i utrwalanie dowodów elektronicznych w tym zakresie;
 11. tworzenie oraz badanie zawartych już umów o przygotowanie i wdrożenie oprogramowania pod względem zapewnienia praw do utworu, pól eksploatacji, licencji;
 12. analiza prawnokarna i cywilnoprawna dowodów elektronicznych pod względem procedur ich zabezpieczenia i przydatności dla procesu sądowego (computer forensics);
 13. formalnoprawna ocena dopuszczalności i prawidłowości sporządzenia opinii przez biegłych z zakresu informatyki;
 14. ocena pod względem karno i cywilnoprawnym skutków naruszenia integralności systemu informatycznego i teleinformatycznego;